EVALUERING AF PROJEKTET: "NEDTRAPNINGSKURSUS: REDUKTION AF SIDEMISBRUG OG NEDTRAPNING FRA METADON"-KORT PRÆSENTATION.

SAMMENDRAG:

Denne rapport beskriver et ambulant projekt løbende over 6 måneder. Formålet var at afprøve en ambulant behandlingsmetode i gruppebehandling for at reducere sidemisbrug og nedtrappe klienter fra metadon. Den teoretiske referanceramme var kognitiv adfærdsterapi. Projektleder var psykolog og assistenten var psykologisstuderende (bachelor i psykolog). Projektet startede med to ugers kursus med 3 x 2 hele dags kursus hvor deltagerne blev kendt med hinanden og fik en indføring i de metoder og den tankegang som lå til grund for projektet. Klienterne blev gjort ansvarlig i forhold til deres egen behandling. De formulerede målsætninger for sit misbrug og målsætninger for deres liv i øvrigt-formålet var at højne livskvaliteten: De registrerede løbende sit misbrug, formulerede ugemål for udviklingen. Udviklede strategier for hvordan de ville forebygge, begrænse eller ophøre med misbrug. De formulerede ugentlige mål indenfor områderne personlig udvikling, arbejde, familie og fritid. 10 deltagere startede i projektet. 6 af disse fuldførte, 3 blev efter eget valg overført til anden behandling og en gik igen over i metadonbehandling i centret. Projektet blev evaluereet ved spørgeskemaer ved projektet afslutning. Resultaterne viser at heroinmisbruget falt til ca 1/3, alkoholforbruget blev halvveret, pillemisbruget blev praktisk talt elemineret, hashforbruget var uendret. Der skete en dramatisk reduktion af kriminaliteten og en markant hævning af oplevet livskvalitet. Der var stor tilfredshed med projektet.

FORMÅL:

Formålet med "Nedtrapningskursus: Reduktion af sidemisbrug og nedtrapning fra metadon" var i ambulant regi at lave et behandlingstilbud som nåede de to skitserede målsætninger.

Tilbudet blev lagt ud til alle klienter i Distrikstcenter Indre. Alle fik tilsendt et brev med tilbud om at komme til et informationsmøde. I tillæg blev klienter rekruteret ved personlig kontakt. Det blev også sat sedler op på opslagstavlen.

PRAKTISK GENNEMFØRELSE.

Det første møde var den 27.11.95. 10 klienter havde meldt sig til. De gennemgik et to-uges introduktionsfoløb med møder 3 hele dage om ugen. Formålet var at ryste gruppen sammen og introdusere dem til arbejdsindholdet: Anvende metoder til at reducere sidemisbrug og hæve livskvalitetet. Metoden bygger på bredt orienteret kognitiv adfærdsterapi. En detaljeret projektbeskrivelse ligger i bilag 1.

De blev trenet i selvregistrering af misbruget (de udfyldte skemaer for dette hver uge). De fik træning i planlægning. Metoder til at planlægge og tilrettelægge sit daglige liv, formulere målsætning for sig selv.

Vi tog på restaurant og spise, spillede bowling, og spise aftensmad sammen på centret. Formålet var at blive kendt med hinanden på en ny måde og ikke kun i behandlingskonteksten.

Efter 2 ugers introduktion gik vi over til at mødes 2 x 3 timer ugentlig - hver tirsdag og torsdag kl. 11.00 - 14.00. Hver gang startende med morgenmad. 10 klienter startede på kurset. 2 af dem gik efter to måneder over i døgnbehandling, en valgte at droppe ud og kom senere i anden form for behandling og en valgte at stoppe da kæresten stoppede. Seks af 10 klienter fuldførte kurset helt. Den evaluering som kommer nedenfor bygger på deltagerne besvarelse af spørgeskemer ved projektets afslutning.

Møderne var meget strukturerede. Om tirsdagene talte vi om misbruget - hvor stort det havde været, hvad deres mål for misbruget var, om det var nået, hvorfor og hvorfor ikke, hvad deres målsætninger for den næste uge var.
Hver klient udfylte et ugeskema for forventet og faktisk misbrug. Disse oplysninger blev overført til en kurve så de på et skema kunne se hvordan deres misbrug udviklede sig.

Torsdagene blev brug til planlægning: Hvad var deres ønske, drømme eller længsler? Hvordan kunne disse omsættes til konkret handling i dag? I næste uge? Formålet var at bryde de ofte alt for store og urealistiske mål ned i mindre delmål som dannede udgangspunkt for handling. De blev bedt om at lave mål for næste uge som det blev fulgt op nå næste torsdag: Hvad var deres ugemål? Blev det nået? Hvorfor, hvorfor ikke? Hvad skal målet være den næste uge??

Projektet blev afsluttet medio maj-95.

Nedenfor står et sammendrag af de vigtigste data.

RESULTATER AF PROJEKTET - SAMMENDRAG FRA SPØRGESKEMADATA.

Dem samlede misbrugsbelastning (brug af heroin, hash, øl og piller) blev næsten halveret. Forbruget af heroin (som var målet) blev reduceret til knapt 1/3), alkoholforbruget blev reduceret til under det halve, pilleforbruget blev praktisk talt elemineret, og hashforbruget forblev konstant.

Det var meget v&sentlig at troen hvor besv&rligt det ville v&re at komme ud af sidemisbruget og metadonen blev v&sentligt rreduceret. P& en skala fra 0 -10 med 0 som ingen problemer og 10 helt umuligt: Troen p& hvor besv&rligt det ville v&re at komme udaf sidemsibruget og metadon før og efter behandlingsforløbet var henholdsvis 7,2/4,2 og 9,0 /7,0. Det vil sige at de betraget dette som en væsentlig mindre besværlig opgave efter gruppeforløbet end før.

Et skøn over det samlede forbrug af penger til stoffer før og efter projektet var følgende: Måneden før projektet startede svarede forbruget til cirka kr. 48.300 og i måneden ved projektets afslutning ca. kr. 11.800, en reduktion til cirka 1/4. Og et forbrug gennemsnitlig på henholdsvis kr. 8000 og 2000. Dette har jo store konsekvenser for f.eks. kriminaliteten.

Der skete en dramatisk reduktion af kriminaliteten målt som antal kriminelle handlinger, bøder, stoppet af politiet og afsoninger. Det samlede antal af disse for gruppen var 38 måneden før projektet startede, svarende til et gennemsnit på 6,3 per deltager. Dette blev reduceret til 5 i den sidste månede i projektet, svarende til et gennemsnit på 0,9.

Socialt netværk og brug af penge : Der var på gruppebasis en tendens til reduktion af kontakt til stofmilje og specielt mere kontakt til stoffrie venner. Den måde vi registreret kontakt på gjorde at det var svært at registrere forandringer - dette kan være en mulig årsag til at vi ikke ser den store forandring her. Betaling af husleje og bolig situation var uendret med undtagelse af en klient som flyttet fra eget værelse tilbage til familien. Der var en klar forbedring i hvor mange dage det tog for de legale penge tog slut før og efter behandling. Henholdsvis 11,6 og 19.0, ligesom halvdelen af klienterne rapporterede at de lånte penge måneden før projektet men ikke måneden efter.

Oplevet livskvalitet: Vi målte opleved livskvalitet ved at bede deltagerne vurdere sig på fem dimentioner: Bevidsthed om mål, følelse af at der er udvikling, dygtighed til at løse daglige problemer, glæde og mening. Disse dimentioner blev vurderet på en skala fra 0-10, med 0 som meget lav verdi, helt i bund osv og 10 som "jeg er glad hele tiden, kan løse alle problemer osv. 5 er midt imelledm. Gennemsnitlig oplevet livskvalitet i måneden før projektet . . 4,8 Gennemsnitlig oplevet livskvalitet i måneden efter projektet .7,6.

Der skete en væsentlig kvalitetsøkning på alle dimentioner i oplevet livskvalietet. Som gennemsnit sprang de hele 3 points op på skalaen. For enkelte klienter var springet meget større: Fra 1 til 7 og 2 til 7 som de meste ekstreme resultater. Alle klienter beskrev konskekvent bedre oplevet livskvalitet på alle 5 dimentioner.

Generel tilfredshed med forløbet:

Klienterne vurderede tilfredshed med projektet, i hvilken grad de har fået større bevidshet om mekanismerne bag misbruget, , større selvkontrol, om der er sket enforandring af målsætninger for bruget, selvregigstreringsens betydning, hvordan de vurderede ærligheden i gruppen, om de har fåe tnye ønsker, betydningen af at lave mål for sig selv, om de tænker anderledes om sig selv efter behandlingen, deres selvtillid mht. evne til at styre misbruget, i hvilke grad de oplever misbruget som tvang eller valg, og i hvilke grad de oplever at have fået gode råd.

Generelt var gruppen tilfreds med forløbet. På en tilfredshedskala fra 0-5 var det gennemsnitlige resulatet 4.0.

E-mail: hboerven@danbbs.dk

Send en mail til mig:Helge Børven